تیزهوشان ابتدایی

11- اختلاف % 40 و % 30 عددی ،6  است آن عدد کدام است ؟                                     

الف )   10    ب) 6                              ج) 60                        د) 50

12- مجموع سه عدد فرد متوالی 153 می باشد 0 عدد بزرگتر کدام است ؟

الف) 53                 ب) 55            ج) 57               د) 51

13- اگر برای دوختن لبا سی از پارچه ای به عرض 8/0 متری 3 متر پارچه لازم باشد از پارچه ای به عرض 60 سانتی متر چند متر پارچه لازم است ؟

الف )4/0 متر          ب) 40متر            ج) 40/0 متر         د)4متر

  14- اندازه قطر بزرگ لوزی 8 سانتی متر و اندازه یک ضلع لوزی 5 سانتی متر است مساحت لوزی چند سانتی متر مربع است ؟

الف ) 20                 ب) 40                ج) 48                د) 24

15- اگر بخواهید پاره خطی را به نسبت یک دوم و 1و2 تقسیم کنید می توانید ابتدا پاره خط را به چند قسمت متساوی تقسیم کنید ؟

الف ) 5                     ب) 7                   ج) 4               د ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)‌  6

16- مستطیلی است که اگر آن را به دو مربع متساوی تقسیم کنید مساحت هر مربع 25/2 سانتی متر مربع میشود طول مستطیل چقدر است ؟

الف ) 5/1             ب) 3                ج) 5/4            د) 2

17- حسین 3500 تومان پول داشت و 70 % آن را خرج کرد و 30 % بقیه را به برادرش داد حالا حسین چقدر پول دارد؟

الف ) پولی برای او باقی نمانده است                 ب) 315 تومان

ج) 735 تومان                                            د) 2450 تومان

18- دورباغ مربع شکلی را چهار ردیف سیم کشیده اند اگر 40000 متر سیم بکار رفته باشد مساحت باغ چند هکتار است ؟

الف) 10000            ب) 2500              ج) 4               د)625

19-زمینی به شکل ذورنقه است و اندازه های قاعده ها و ارتفاع آن بترتیب 20و25 و8 متر است می خواهند % 60 این زمین را ساختمان بسازند چند متر مربع از زمین برای حیاط باقی می ماند ؟

الف ) 180                  ب) 108           ج) 72           د) 144

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.