تیزهوشان ابتدایی

سری سوم سوالات جدید تیزهوشان

21- استخری به ابعاد 20و8و4 متر است در صورتیکه سه چهارم این استخر آب داشته باشد چند لیتر دیگر باید به آب استخر بریزیم تا کاملا پر شود ؟

الف ) 640 لیتر                      ب ) 160000 لیتر

ج) 480000 لیتر                     د) 480 لیتر

22- نسبت پول 2 نفر مثل 3به5 است اگر اختلاف پول آنها 1600 ریال باشد پول هر کدام چقدر است ؟

الف ) اولی 3000 ودومی 1000            ب) اولی 400 و دومی 240

ج) اولی 2400 و دومی 4000                  د) اولی 2400 و دومی 400

23- اگر ارتفاع مثلثی را نصف و قاعده آن 2برابر کنیم  مساحت آن چه تغییری می کند ؟

الف ) 4برابر می شود                   ب) یک چهارم برابر می شود

ج) تغییری نمی کند                        د) نصف می شود

24- محیط یک مستطیل 52 سا نتی متر است طول این مستطیل از3برابر عرض آن 2 سانتیمتر بیشتر است 0 طول مستطیل برابر است با :

الف ) 40 سانتیمتر                    ب) 20 یانتیمتر

ج) 24 سانتیمتر                            د) 18 سانتیمتر

25- وزن یک لیوان آب با آب 123 گرم است 0 اگر نسبت وزن آب لیوان به لیوان 2 به1 باشد وزن لیوان چند گرم است ؟

الف ) 23               ب) 82                 ج) 38          د) 41

26- کوچکترین عددی که بر اعداد یک رقمی بخش پذیر است ، کدام گزینه است ؟

الف ) 5040           ب) 2520                    ج) 17640    د) 2250

27- دو سر سیمی را به هم جوش داده ایم این سیم را به کدام شکل در آوریم تا مساحتش بیشتر ین مقدار ممکن را داشته باشد ؟

الف ) لوزی          ب) مربع                      ج) شش ضلعی منتظم    د) دایره

28- چند عدد طبیعی دو رقمی وجود دارد که اگر جای یکان و دهگان آن ها را عوض کنیم 9 واحد زیاد شود ؟

الف) 8           ب) 10           ج) 16             د) 18

31- اگر به صورت و مخرج کسری دو عدد مساوی اضافه کنیم :

الف ) مقدار کسر تغییر نمی کند

ب) مقدار کسر کاهش می یابد

ج) مقدار کسر افزایش می یابد

د) مقدار کسر تغییر می کند

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.