تیزهوشان ابتدایی

سری جدید سوالات

33- باپمپ الف در10 ساعت  استخر ی تخلیه میشود 0 با پمپ ب در6 ساعت آب همان استخر تخلیه میشود اگر هر دو پمپ با هم کار کنند ، آب استخر درچند دقیقه تخلیه میشود ؟
الف) 140         ب) 150          ج) 160         د) 225

34- سه سال پیش سن پدری نه برابر سن پسرش بود دو سال دیگر سن پدر چهار برابر سن پسرش خواهد بود اختلاف سن پدر و پسر چند سال است ؟

الف ) 24          ب) 27               ج)30                 د)12

35- محسن و احمد کاری را در 36 ساعت انجام می دهند 0 محسن همان کار را به تنهایی در 108 ساعت انجام می دهد اگر احمد بخواهد همان کار را به تنهایی انجام دهد چند ساعت طول می کشد ؟

الف ) 16          ب) 30              ج) 54         د )40

36- اگر طول مربعی را 10 درصد افزایش دهیم مساحت آن چند درصد افزایش می یابد ؟

الف) 100 درصد       ب) 21 درصد       ج)‌10درصد      د) 20 درصد

37- 15 کارگر را در 8 روز تمام می کنند اگر به ثلث کارگر ها یک نفر اضافه شود کار چند روزه تمام خواهد شد ؟

الف) 25        ب) 24            ج) 20                 د)21

38 مجموع پول سه نفر 5520 تومان میباشد اگر پول نفر اول و دوم مساوی و پول نفر سوم از مجموع پول نفر اول و دوم 80 تومان کمتر باشد نفر سوم چند تومان پول دارد؟

الف ) 1720           ب) 2800          ج) 1400             د) 2720

39- مجموع زوایای داخلی یک چند ضلعی 1080 درجه میباشد تعداد اضلاع این چند ضلعی برابر است با :

الف ) 10              ب) 9              ج)8                د)7

40- اگر مساحت مثلث متساوی الساقینی که اندازه قاعده آن 8 سانتی متر است برابر 12 سانتیمتر مربع باشد اندازه هر ساق آ ن چند سانتی متر است

الف ) 8                ب)4            ج)5                   د)3

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.