تیزهوشان ابتدایی

سوالات دیگری برای تیزهوشان

41- اندازه هر زاویه درپنج ضلعی منتظم برابر است با :

الف )108              ب) 540            ج) 135            د) 144

42- اگر طول مستطیلی 8وعرض آن6 باشد قطر آن چه قدر است؟

الف) 14                    ب) 9            ج) 10              د)7

43- کدامیک از مقادیر زیر اضلاع یک مثلث قائم الزاویه نیست :

الف )5و4و3           ب) 10و8و6          ج) 13و12و5           د) 3و2و1

44- هفت برابر عددی به اضافه 2 برابر 58 است آن عددبرابراست با :

الف ) 6              ب) 7                         ج) 8                   د) 10

45- دانش آموزی باپول توجیبی سه روز خود یک کتاب خرید به قیمت 15 تومان و3 تومان هم برایش باقی ماند این دانش آموز روزی چه قدر پول توجیبی از پدرش می گیرد ؟

الف )5           ب) 6                   ج) 7               د)8

46- در کدام یک از شکل  های زیر فقط دو ضلع متوازی وجود دارد ؟

الف) مثلث             ب)متوازی الاضلاع         ج) ذورنقه       د) مربع

  

 47- برای دوختن یک دست لباس 20 و 45 و 8 لازم میباشد برای دوختن 3 دست لباس از همان نوع چه مدت وقت لازم است ؟

الف )" 16و26          ب)" 16و20       ج) 16و26       د)2

48- اگر اندازه ابعاد مکعبی ((4)) برابر شود حجم آن چند برابر میشود ؟

الف) 4                   ب) 16            ج) 36                   د) 64

49- اگر در عدد (725/7623 ) رقم 6 را برداشته به جای آن 4بنویسیم چه قدر از مقدار این عدد کاسته میشود ؟

الف) 20           ب) 200                 ج) 2000          د) 20000

50- گنجایش باک مخزن بنزین اتومبیلی 40 لیتر است که سه پنجم حجم آن بنزین دارد چند لیتر دیگر بنزین بریزیم تاپرشود ؟

الف)16          ب)  8                   ج) 12                د) 18

51- یک بافنده یزدی قا لیچه ای را در مدت 144 روزو بافنده دیگر همان قالیچه را در مدت 48 روز می بافند اگر هر دو بافنده هم زمان شروع به بافتن همان قالیچه کنند کار بافت قالیچه ظرف مدت چند روز به اتمام می رسد ؟

الف) 28 روز          ب) 32روز       ج) 34 روز          د) 36روز

52- مجموع سه عدد فرد متوالی 45 است حاصل ضرب آن عدد را بدست آورید ؟

53-شیر الف منبع آبی را در مدت 6 ساعت پر می کند وشیر ب همین را در 4 ساعت پر می کند اگر هر دو شیر با هم باز باشد چه زمانی طول می کشد تا منبع پر شود ؟

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.