تیزهوشان ابتدایی

نمونه سوالات جدید تیزهوشان ۱

1-       24 دریا نورد همراه خود غذای 30 روز  را داشتند بعد از 7روز دریانوردی ،‌22 نفر به جمع آنها پیوستند ، غذای موجود تا چه مدت میتواند برای همه کافی باشد ؟

الف ) 19           ب)15                  ج) 12                  د) 18

2-       پدری 30 ساله دو فرزند 7 ساله و4 ساله دارد پس از چند سال سن پدر برابر مجموع سن فرزندا نش میشود ؟

لف ) 20                   ب ) 19        ج) 18       د) امکان ندارد

3-       شخصی هر سه خودکار را به قیمت 100 تومان می خرد و هر 5 خودکار را به قیمت 200 تومان می فروشد چند خودکار بفروشد تا 1000 تومان سود ببرد ؟

الف ) 150             ب ) 80                ج) 25               د) 100

4-       تفاوت بین یک تخفیف 40 درصدی و دو تخفیف متوالی 36 درصدی و   4   درصدی روی یک کالا ی 10000 ریالی چقدر است ؟

الف ) 0          ب) 256                   ج) 144            د) 400

   5- ازدو عدد ، اگر سه برابر عدد بزرگتر برابر باشد با چهار برابر عدد کوچکتر ، واختلاف دو عدد 8 باشد ، آنگاه عدد بزرگتر برابر است با :

الف) 52            ب ) 16                  ج) 24               د) 32     

7-اندازه زوایا ی مثلثی با اعداد 4و 5و1 متنا سبند 0 این مثلث چه نوع مثلثی است ؟

الف ) قائم الزاویه                       ب ) متساوی الساقین

ج) متساوی الا ضلاع                                       د) منفرجه الزاویه

8- هنگام تولد علی پدرش 27 سال داشت 0 در سال 1373 مجموع سن آنها 43 سال بود علی درچه سالی متولد شده است ؟

الف ) 1364        ب) 1365              ج) 1366           د)1367

9- 15 گارکر قرار گذاشتند کاری را در 24 روز تمام کنند 0 پس از آنکه یک چهارم از کار را انجام دادند 3 نفر به آنها اضافه شد  بقیه کار چند روز ه تمام خواهد شد ؟

الف ) 18              ب) 15                  ج) 12                د)20

10- کدام دسته ز اعداد زیر سه ضلع مثلث قائم الزاویه است ؟

الف ) (6 ، 4،10 )     ب) (5، 8، 10 )        ج) (4،5،6)      د)(4،3،5)

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.